Yalin Wang

Join Us

PhD Students

Duyan Ta

Jainfeng Wu

Jie Zhang

Liang Mi

Yonghui Fan

Wen Zhang

Yanshuai Tu

 

Postdoctoral Scholar

Qunxi Dong

Visiting Scholar

Qiang Liu

Gang Wang

Haomeng Zhang

Jerry Xin

Alumni

Jie Shi

Bolun Li

Liang Xu

Shibani Singh

Anant Srivastava

Haotao Wang

Liqun Kuang

Jiatian Ying

Zhenjie Huang

Shuang She