Genetic Influence of APOE Genotype

Studying APOE-e4 Allele Dose Effects with a Univariate Morphometry Biomarker

Studying APOE-e4 Allele Dose Effects with a Univariate Morphometry Biomarker

Gang Wang, Wenju Zhou, Deping Kong, Zongshuai Qu, Maowen Ba, Jinguang Hao, Tao Yao, Qunxi Dong, Yi Su, Eric M Reiman, Richard J Caselli, Kewei Chen, Yalin Wang, ADNI group 

[Journal of AD, 21]


Default Mode Network Analysis of APOE Genotype in Cognitively Unimpaired Subjects Based on Persistent Homology

Default Mode Network Analysis of APOE Genotype in Cognitively Unimpaired Subjects Based on Persistent Homology

Liqun Kuang, Jiaying Jia, Deyu Zhao, Fengguang Xiong, Xie Han, Yalin Wang, and for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,

[Front. Aging Neurosci. 20]


Applying Surface-Based Hippocampal Morphometry to Study APOE-E4 Allele does Effects in Cognitively Unimpaired Subjects

Qunxi Dong*, Wen Zhang*, Jianfeng Wu, Bolun Li, Emily H. Schron, Travis McMahon, Jie Shi, Boris A. Gutman, Kewei Chen, Leslie C. Baxter, Paul M. Thompson, Eric M. Reiman, Richard J. Caselli and Yalin Wang

[NeuroImage: Clinical, 19]


Influence of APOE Genotype on Hippocampal Atrophy over Time - An N=1925 Surface-based ADNI Study

Influence of APOE Genotype on Hippocampal Atrophy over Time – An N=1925 Surface-based ADNI Study

Bolun Li, Jie Shi, Boris A. Gutman, Leslie C. Baxter, Paul M. Thompson, Richard J. Caselli, Yalin Wang, and the ADNI

[PLOS ONE, 16]


Genetic Influence of APOE4 Genotype on Hippocampal Morphometry ? An N=725 Surface-based Alzheimer's Disease Neuroimaging Inituative Study

Genetic Influence of APOE4 Genotype on Hippocampal Morphometry ? An N=725 Surface-based Alzheimer’s Disease Neuroimaging Inituative Study

Jie Shi, Natasha Leporé, Boris A. Gutman, Paul M. Thompson, Leslie C. Baxter, Richard J. Caselli, Yalin Wang, and the ADNI

[Human Brain Mapping, 14]