Wasserstein Distance

Variational Wasserstein Clustering,

Variational Wasserstein Clustering,

Liang Mi, Wen Zhang, Xianfeng Gu, Yalin Wang,

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018


An Optimal Transportation based Univariate Neuroimaging Index,

An Optimal Transportation based Univariate Neuroimaging Index,

Liang Mi, Wen Zhang, Junwei Zhang, Yonghui Fan, Dhruman Goradia, Kewei Chen, Eric M. Reiman, Xianfeng Gu, Yalin Wang,

IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017

[ICCV 2017],[Neuroinformatics 2020 ]


Enhancing Diffusion MRI Measures by Integrating Grey and White Matter Morphometry with Hyperbolic Wasserstein Distance,

Enhancing Diffusion MRI Measures by Integrating Grey and White Matter Morphometry with Hyperbolic Wasserstein Distance,

Wen Zhang,  Jie Shi, Jun Yu, Liang Zhan,  Paul M. Thompson, Yalin Wang,

IEEE International Symposium on BIOMEDICAL IMAGING: From Nano to Macro (ISBI). 2017